ONE Platform for Viswakarma Community

Gotras and Pravara

GOTHRAS and PRAVARA

Pronunciation

D – pronounce like ‘th’ in ‘the’

d – pronounce like ‘d’ in ‘deep’

s – pronounce like ‘s’ in ‘suck’

S – pronounce like ‘s’ in ‘sand’

th – pronounce softly like ‘th’ in ‘think’

Ta – pronounce hardly ‘th’ like in ‘vykuntham’

thh – pronounce like ‘th’ in ‘thought’

L – pronounce hardly sound of ‘l’ like in the word ‘mahila’

N – pronounce hardly sound of ‘n’ like in the word ‘swarnam’

mey – pronounce like ‘may’

moa – pronounce long ‘mo’

SRIMATH VIRAAT VISWAKARMA has 5 faces

1. saDyojaatha

2. vaamaDeva

3. aghoara

4. thathpurusha

5. eeSaana

From these 5 faces 5 brahmas are created

1. manu

2. maya

3. thwashta

4. Daivagna (Silpi)

5. viSwagna

from these , 5 brahmarshis created. These and these sons became the ‘gothra rushis’

(so please append the word ‘brahmarshi’ to every gothra when you are saying, just like saanaga brahmarshi, sanaathana brahamarshi, prathnasa brahmarshi etc..)

1. saanaga

2. sanaathana

3. prathnasa

4. ahabhuvanasa

5. suparNasa

                                                            

these 5 brahmarshis has 5 sons each (total 25) and those each has again 5 sons (total 125)

1. saanaga brahmarshi – aaDiSakthi

(5 sons)

1. upa-saanaga (no wife and sons.he immersed in his father )

2. bibhraaja – sulakshmi

  1. manurushi – SraDDhaa Devi
  2.  maamanyu – kamala
  3. bhoobala – bhaashaa
  4.  samvartha – raamaa

5. viSwaDattha – chaarumathi

3. kaSyapa – aDithi

1. samantha – Dhruthi

2. Swethaanga – saathwikaa

3. puranjaya – suguNee

4. bhaanumaan – sookshmaa

5. jayaputhra – bhogavathi

4. manuviSwakarma – kaLyaaNi

1.vanaja – Suchi Devi

2. bhaaswatha – sukumaari

3. maDhu – manDahaasini

4. vasu – suDheemaNi

5. thaathasa – sunDaree

5. viSwaathmaka – sumangaLee

1. suyaksha – kanjasaan

2. suthaksha – manDagamanaa

3. prachoDaka – pragnaapathee

4. prasulochana – prabhaavathee

5. chithraDharma – Saanthamathee

‘Pravara’ of ‘ saanaga brahmarshi’ and his son’s

Panchaarsheya pravaraanvithah ruk Saakhee , manu soothrah, prithvee thatvah, brahma DraviNah, vasantha ruthu, thrikoNakundah, paalaaSaDandah, ayo vrutthih, Sivamurthih, thrivruth sthomah, saanagabrahmarushi gothrah ……(name of the person) Sarmaa ahambho abhivaaDaye.

2. sanaathana brahmarhsi – paraaSakthi

1. upa – sanaathana (no wife and sons.he immersed in his father )

2. vaamaDeva – kataakshee

1.maya – paDmaa

2. sanathkumaara – alakaa

3. Dhaarmika – surathee

4. viDhaathrumanu – viSaalaakshee

5. DvijaDharma – kaamaakshee

3. viSwachakshu – chaaruloachanaa

1. varDhaka – sugaaminee

2. bhaavabhoDhaka – kaaruNikaa

3. thakshu – oorumathee

4. saanthama – koumaaree

5. yagnasena – aruNekshaNaa

4. prathithaksha – komalaangee

1. chakshusha – suvaak

2. viswaDaksha – Subhaangee

3. viSwatha – sumaaree

4. sumeyDhaka – thaaraakshee

5. parNa – SeetheykshaNaa

5. sunanDana – ganDhavathee

1. raivathamanu – veyDinee

2. pravara – krushNa keSinee

3. jayaDhanva – kaanthaa

4. viDyaa – thaaruNee

5. parishanga – moaDavathee

Pravara of ‘sanaathana brahmarhsi’ and his sons

Panchaarsheya pravaraanvithah yajuSSakhee maya soothrah, aapasthathwah, kshathra DraviNah, greeshma ruthuh, chathushkoNa kundah, aSwattha Dandah, Daaru vrutthee, vishNu moorthi, panchaDaSasthoma sanaathana brahmarushi gothrah, ……(name of the person) Sarmaa ahambho abhivaaDaye.

3.ahabhuvanana brahmarshi – iCChaa Sakthi

1. upa – ahabhoona (no wife and sons.he immersed in his father )

2. bhaDraDattha – neelaveyNee

1. thwashta – vibhaashaa

2. yagnasaala – ranjanee

3. kuSaDharma – sumukhee

4. thaamragarbha – Darahaasinee

5. athiDhaatha – sunDaraangee

3. kaanchana – sumithraa

1. lokeSamanu – chaaruneythree

2. paDmathaksha – suvarchaa

3. vithama – suupachee

4. meDhaamathirushi – suDeyvee

5. viSwamaya – niraamayee

4. viSwaakaara – sunDaraananaa

1. boDhaayana – suboDhinee

2. jaatharoopa – vaarthaaLee

3. chithraSena – bagaLaa

4. jayaSena – baalaa

5. vighasana – chithraangee

5. Sreemukha – sumaanasaa

1. prachonnatha – chithrabhaashiNee

2. Deyvara – vuCChaangee

3. vinaya – kalakanThee

4. brahmaDeekshitha – gouree

5. hariDharma – Sivakaree

Pravara of ‘ahabhuvana brahmarshi’ and his sons

Panchaarsheya pravaraanvithah saamaSaakhee , thwashta soothrah, thejah thathwah, vit DraviNah, varsha ruthu, varthula kundah, ouDumbara Dandah, thaamra vrutthih, brahma murthih, sapthaDaSa sthomah, ahabhuvana brahmarshi gothrah, ……(name of the person) Sarmaa ahambho abhivaaDaye.

4. prathna brahmarshi – kriyaaSakthi

1. upa – prathna (no wife and sons.he immersed in his father )

2. ruchiDattha – rakthaakshee

1. praharshaNa – supratheekaa

2. loakaveythru – Sanairvaachee

3. Silpakamanu – chanDraganDhee

4. sahasra baahoo – gnaanavaak

5. DeySika manu – seemanthinee

3. vaasthoshpathi – Dharmavathee

1. vaasthu purusha – paavanee

2. inDrasena – jalpakee

3. giriDharma – prakaaSinee

4. vasuDharma – varamathee

5. vajra chetha – surabhee

4. kouSala – leelaavathee

1. viSwabhaDra – akunThinee

2. gnaanabhaDra – Subhraangee

3. DevabhaDra – manjubhaashiNee

4. vyanjaka – veDavathee

5. prabhoDaka manu – sathyavathee

5. sanaabhasa – suyoginee

1. Sakwara – souhaarDravathee

2. veDapaala – bhoginee

3. raajaDharma – madhurakshee

4. bhokthavya manu – amalamathee

5. pragnaamathi – bhaasuraangee

pravara of ‘prathna brahmarshi’ and his sons

Panchaarsheya pravaraanvithah aDharvaNaSaakhee, aDharvaNa Sakhee, Daivagna soothra vaayu thathvah, pushta DraviNah, Saratr ruthu, shatkoNa kundah, veNu Dandah, Silaa vrutthih, yeka vimSath sthomah, prathna brahmarshi gothrah, ……(name of the person) Sarmaa ahambho abhivaaDaye.

5. suparNa brahmarshi – gnaana Sakthi

1. upa – suparNa (no wife and sons.he immersed in his father )

2. viSwagna – chanchalaakshee

1. maNi bhaDra – sukhee

2. munisoora – laavaNee

3. Sruthi varDhana – lalithaa

4. yaagnika – keSee

5. sangnika – vaamaakshee

3. paritha – mangaLaangee

1. aaDithya sena – vanithaa

2. aarvantha – suDhee

3. aarchitha – ramaNee

4. karDama – bhaaminee

5. paraarchitha – DharmiNee

4. soorasena – anganaa

1. theyjo Dharma – Sreekaree

2. suDarSana – amrutha vaak

3. vupagopa – DharmaSravaa

4. yagna – mahiLaa

5. saanthwa – rakthoshThee

5. saankhyaayana – aarDhramathee

1. vupakalpa – madhuravaNee

2. Devasena – Sree varNinee

3. aaDithya – maalinee

4. nigama – maayaa

5. vupa yagna – mahathee

pravara of ‘suparNa brahmarshi’ and his sons

Panchaarsheya pravaraanvithah, praNava Sakhee, viSwagna soothrah, aakaaSa thathwah, varcho DraviNah, heymatha SiSira ruthu, ashta koNa kundah, khaDira Dandah, swarNa vrutthih, aaDithya murthih, thriNavasthomah, suparNa brahmarhsi gothrah ……(name of the person) Sarmaa ahambho abhivaaDaye.

Contribution to the Cause

We appreciate your visit the the website and eager to, "How do you plan to contribute to the cause of empowering the community, get in touch with you today. Contact us

Reach the Community

Do you want to reach out to the community, contact us for advertising options on this website, contact us today!

Sign up for Viswakarma Community Newsletter

* = required field
error: Content is protected !!