ONE Platform for Viswakarma Community

PANCHA BRAHMA

PANCHA BRAHMA

Meaning-Manu Brahma is Blacksmith and Rigvedi,Maya Brahma is Carpenters and Yajurvedi,Tvashta Brahma is Coppersmith and Samavedi,Shilpi Brahma is Sculptors and Atharvavedi,Vishvanjana is Goldsmith and Pranavavedi.
(Vishwa Brahma Purane)

Each one of them are born from the Different face of Virat Vishwakarma

Sandvajath Face – Manu Brahma
Vamadeva Face – Maya Brahma
Aghora Face – Tvashta Brahma
Talpurusha Face – Shilpi Brahma
Eeshanu Face – Vishvanjana Brahma

Manu Brahma is Siva,Maya Brahma is Vishnu,Tvashta Brahma is Brahma,Shilpi Brahma is Indra,Vishvanjna Brahma is Surya

“Manu Strikona Homasya
Chathur Mayakoonam
Tvasthastu Vartulakarme
Shikpinam Sadekoonakam
Vishwajasu Koonamswale
Pancha Homam Prakeerthayee”
(Moolastambham-Veda)

Meaning- Manu Represents Trikone Homa Kunda,Maya Chathur Homa Kunda,Tvashta Chandrakar Homa Kunda,Shilpi Shadekone Homa Kunda and Vishvajana Represents Ashtakone Homa Kunde.

“Vishwa Brahma Kulajatah
Gerbha Brahmana Nischayam
Sudratvam Nasti Tatebeejam
TalePurusham Gajananam”
(Shilpa Shastra,Mansasara)

Meaning – Vishwa Brahmins are Born Brahmins and his beeja never get Sudratva under any instance.

There are total 125 Upagotra in number Including 5 Moola Gotra,each one has 25 Upagotras.

1. Manu Brahma Gotra – 25
2. Maya Brahma Gotra – 25
3. Tvashtha Brahma Gotra – 25
4. Shilpi Brahma Gotra – 25
5. Vishvanjna Brahma Gotra – 25

1. Manu Brahma Upagotras

Sanaka,Vibrajan,Kasyapan,Manuvishwakarma,Vishwatma,Manvathi,Mahamanu,Bhubalan,Suvartan,Vishwacevan,Samandan,Suvedagan,Purnjayan,Bhanumathi,Jayakumaran,Vanajan,Bhasantan,Madu,Chitravasu,Tapasan,Suyakeshan,Sutapase,probodakan,Vasulochan,Chitradarman.Total 25 Upagotras.

2. Maya Brahma Upagotras

Sanatan,Vamadevan,Vishwachakshu,Prathitakshan,Sunandan,Manushamanu,Sanle, Kumarn,Darminan,Vidhatha,Dvijadharman,Vardhaki,Bhavaboothan,Takshu,Santamathi,Yajasenan,Chakshushan,Vishwatakshan,Vishwadarman,Sumedapan,Rivathan,Pravaran,Jayanthan,Parishagan,Vidyanandan.Total 25 Upagotras.

3. Tvashtha Brahma Upagotras

Abhuvasan,Bhadradathan,Kandhavan,Vishwarupan,Shrimukhan,Varthan,Yajapalan,Kushadharman,Tamragarbhan,Athidahathu,Lokeshamanu,Padmakshan,Vitakshamanu,Medhamathi,Vishwamayan,Boodayanan,Jatharupan,Chithrasenan,Jayasenan,Vighanasan,Propanathan,Devalan,Vinayan,Brahmadekshithan,Haridarman.Total 25 Upagotras.

4. Shilpi Brahma Upagotras

Pratasan,Ruchidathan,Vaastupathi,Kasusalan,Sanabhan,Praharshan,Lokametha,Chitrakamanu,Sahasrabahu,Deshikamanu,Endrasenan,Giridharman,Vasudharman,Vakrachathase,Vishwabhadran,Bhadran,Devabhadran,Vigjakan,Prabodakane,Manu,Shakwaran,Devapalan,Rajadarman,Bhoketavyamanu,Prajnamathi.Total 25 Upagotras.

5. Vishvanjna Brahma Upagotras

Suvarnasan,Vishvanjne,Bharithan,Saurasenan,Samvyayanan,Manibhadran,Munieswaran,
Sruthivardhanan,Yaajeikan,Samjakan,Adityasenakan,Andarvandan,Architan,Karmabhumi,Pararchithan,Tejodharman,Sudarsanan,Upagopan,Yajnan,Saanthu,Upkalepan,Devasenan,Adithyan,Nigaman,Upanjayan.Total 25 Upagotras.

Puranas 5 Sutras or Pravaras or 5 Generations are noted for these 5 Gotras

1. Manu Brahma Gotra – Ashwalyana Sutra
2. Maya Brahma Gotra – Apastabha Sutra
3. Tvashtha Brahma Gotra – Bhodayana Sutra
4. Shilpi Brahma Gotra – Katyayana Sutra
5. Vishvanjna Brahma Gotra – Ravubhyayana Sutra

“Vishwakarma Kula Srashta
Dharmaja Vedaparngah
Acharya Lakshanere Yukta
Stapathitva Dideheyathe”
(Vishwakarmeeyam)

Meaning – Acharyas of Vishwakarmas also called as Stapathi

“Stapathi Stapakajaivaka Acharyoo Vishwkarmanam
Acharyoo Vishwakarmacha Adibrahmakulole Bhavah”
(Naraka Kaandham,Chapter 5)

Meaning – Stapathi and Acharyas of Vishwakarmas are the First Brahmins Generation,Their Character also shows below.

“Vedavedaganamabhi Mantrayantratantrakriyanam
Vidhi Shilpitatwa Shivaroopa Gunayuktha Saadyam
Acharya Roopam Shivamadi Shivam”
(Shilpa Sastra,Manasaram)

Meaning – Shilpi Creates the Vedamatra,Tantra and Yantra.He is the Abstract of Load Siva and Acharya.Shiva and Shivisam is the beginning of everything.

 

Contribution to the Cause

We appreciate your visit the the website and eager to, "How do you plan to contribute to the cause of empowering the community, get in touch with you today. Contact us

Reach the Community

Do you want to reach out to the community, contact us for advertising options on this website, contact us today!

Sign up for Viswakarma Community Newsletter

* = required field
error: Content is protected !!