ONE Platform for Viswakarma Community

VISWAKARMA SUKTHAM

Pronunciation:

 
S(capital)- like ‘s’ in ‘sand’
s(small)- like ‘s’ in ‘suck’
sh- like ‘sh’ in ‘shoot’ 
th- like ‘th’(softly) in ‘think’
 
Th – like ‘th’ in ‘thought’
D- like ‘th’ in ‘the’
Dh – like ‘Dh’ in ‘dharma’
d- like ‘d’ in ‘god’
dh – like ‘dh’ in ‘dhamaruk’
n – like ‘n’ in ‘no’
N – like ‘n’ in ‘swarnam’
ch – like ‘ch’ in ‘chat’
chh – pronounce hardly ‘ch’
san – pronounce ‘a’ like ‘u’ in ‘sun’
e- pronounce like ‘e’ in ‘they’
gum – pronounce like ‘u’ in ‘suman’
ch – like ‘ch’ in ‘chin’
Ch – like ‘ch’ in ‘chunk’(hard ‘ch’)
non – pronounce ‘o’ like ‘o’ in ‘soap’
jey – ‘ey’like ‘ay’ in ‘may’
 
 
 
1 Aum ya imaa viSwaa bhuvanaani juhwath rushir hothaa nishasaa Daa pithaanaha |
sa aaSishaa DraviNam ichchamaanaha paramath chhaDovara aaviveSa ||
 
2 viSwakarmaa manasaa yath vihaayaa Daathaa viDhaathaa paramotha sanDruk |
theshaam ishtaani samishaa maDanti yathra pancharsheen para yekamaahuhu ||
 
3 yonah pithaa janithaa yah viDhaathaa yonah satho abhyaasath jajaana yah Devaanaam |
naamaDhaa yeka yevathagum sam praSjnam bhuvanaaya anthyanyaa ||
 
4 tha aayajantha DraviNagum samam arushayah poorve jarithaaroana bhoo naa asoothaan
soothaan rajaso vimaane ye bhoothaani sama kruNvannimaani |
natham viDaaThaya iDam jajaanyath ushmaakam antharambha vaathi neehaareNa
praavruthaa jalpyaachaa suthrupa ukDha SaasaScharanthi ||
 
5 paroDivaa para yenaa pruThivyaa paro Devebhihi asuraihi guhaayaath |
kiggum swith garbham praDhamam DaDhra aapoyathra Devaaha sama gaChantha viSwe 
 
6 thamith garbham praDhamam DaDhra aapo yathra Devaaha sama gaChantha viSwe |
ajasyan aabhaavath yekamarpitham yasmin niDam viSwam bhuvanam aDhiSritham ||
 
7 viSwakarmaaha ajanishta Deva aaDiganDharvo abhavath Dwitheeyaha |
thrutheeyaha pithaa janithaha oushaDheenaam apaam garbham vyaDaDhaath puruthraa ||
 
8 chakshu shaha pithaa manasaahi Dheeroghrutha maane ajan annamaane |
yaDe Danthaa aDaDrugam hantha poorva aaDiDyaavaa pruThvee apraDhethaam ||
 
9 viSwathaha chakshu rutha viSwatho mukho viSwatho hastha vutha viSwathaspaath |
sam baahubhyaam namathi sampathathrai hi ||
 
10 Dyaava pruDhivee janayam Deva yekaha|
kiggum swiDaasee DaDhishtaana maarambhaNam kathamath swith kimaaseeth ||
 
11 yaDi bhoomim janayann viSwakarmaa viDyaamournon mahinaa viSwa chakshaaha
 
12 kiggum swiDwanamka vusa vrukshaaseeDyatho Dyaavaa pruDhiveen ishtathakshuh |
maniNiNo manasaa pruChathe Dyuthat yaDath athishtath bhuvanaani Dhaarayann ||
 
13 yaathe DhamaaNi paramaaNiyaaha avamaayaa maDhyamaa viSwakarman nutheymaa 
Sikshaa sakheebhyo havishi swaDhaa avasvayam yajaswa thanuvam jushaaNah||
 
14 vaachaspathim viSwakarmaaNa moothaye mano jayum vaajey aaDyaahuveym |
asanoneDishtthaa havanaani joshathe viSwa Sambhooravase saaDhukarmaa ||
 
15 viSwkarman havishaa varDhanena thraathaaram inDram akrunoho avaDhyam |
thasmy viSassamanam antha poorveerayam vugro vihavyo yaDhaasath ||
 
16 samuDraaya vayunaaya sinDhoonaam pathaye namaha |
naDeenaagum sarwaasaam pithrey juhuthaa viSwakarmaNe viswaa ahah amarthyagum havihi ||

Contribution to the Cause

We appreciate your visit the the website and eager to, "How do you plan to contribute to the cause of empowering the community, get in touch with you today. Contact us

Reach the Community

Do you want to reach out to the community, contact us for advertising options on this website, contact us today!

Sign up for Viswakarma Community Newsletter

* = required field
error: Content is protected !!